Thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Thứ hai - 14/04/2014 20:50
Ngày nay, Đảng ta đang lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có những phức tạp đan xen giữa cơ hội và thách thức.
Thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sống và làm việc trong một môi trường mới của nền kinh tế thị trường, mở cửa với bên ngoài. Điều đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chẳng những phải có những kiến thức mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là kiến thức về kinh tế và quản lý, mà còn phải có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng vững vàng để không chỉ thích ứng và làm chủ được cơ chế kinh tế mới, nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của nó, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế, xã hội và dân chủ hoá. Rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trở thành vấn đề quan trọng và cấp bách, quan hệ trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo và uy tín của Đảng, đến thành công của công cuộc đổi mới.
Nhận thức sâu sắc được điều đó, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo 100% cơ sở triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị và Quy định 02-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; hướng dẫn cơ sở 7 nội dung cơ bản như: Sống phải có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm với công việc; trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; tôn trọng pháp luật, kỷ cương, đoàn kết nhân ái; suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Các cơ sở đã bám sát vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa một số nội dung chính như rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; xây dựng đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý hành chính, chi tiêu nội bộ, công tác tiếp dân… đến nay, hầu hết các cơ sở đã xây dựng và bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị và tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện. Hàng tháng theo quy trình sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, tổ chuyên môn và tổ công đoàn, mỗi cán bộ, đảng viên, đều tiến hành tự đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, sau đó tập thể tham gia đóng góp ý kiến. Cuối năm tiến hành tổng kết và đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn đã được cam kết để phân loại, đánh giá. Có thể nói, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã tạo được sự chuyển biến cơ bản, quan trọng về nhận thức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của Bác, nâng cao tinh thần nhân văn, công tâm, trí tuệ và khách quan, qua đó đã mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Khối đã thể hiện được tinh thần đi đầu, gương mẫu thực hiện, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, từ đó tác động làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống, mất đoàn kết. Kết quả bình quân hàng năm số đảng viên, công chức, viên chức xếp loại đạo đức tốt trên 90%; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 14,8%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 80,9%; có 86,7% chi, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Công đoàn vững mạnh trở lên đạt 95,7%; Đoàn Thanh niên vững mạnh đạt 97,8%; Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh đạt 96,8%. Hàng năm trên 80% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 40% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 92,8% đoàn viên thanh niên xuất sắc, 93,9% đoàn viên công đoàn tích cực và xuất sắc; 98% Hội viên Cựu chiến binh gương mẫu.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cấp ủy cơ sở khi triển khai còn lúng túng, thiếu khoa học và chưa chặt chẽ, thực hiện chưa thường xuyên, liên tục, kém hiệu quả, việc kiểm tra, giám sát chưa tích cực, chủ động, chưa đưa nội dung kiểm điểm việc thực hiện chuẩn mực đạo đức vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các đoàn thể chưa có hình thức sinh hoạt phong phú tạo sự hấp dẫn, còn gò ép. Kết quả chuyển biến từ nhận thức sang làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn hạn chế, chưa rõ nét. Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh, còn ngại rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả lãnh đạo, quản lý chưa thật sự gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, vi phạm luật giao thông. Cá biệt, có cán bộ, đảng viên đánh bạc, đánh bài ăn tiền, chơi số đề... Chỉ tính riêng năm 2013 đã có 10 đảng viên bị thi hành kỷ luật do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng, vi phạm Quy định 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị và vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.
Xuất phát từ thực tiễn trên, cần thiết phải nghiên cứu xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với cán bộ công chức Khối các cơ quan tỉnh trong giai đoạn hiện nay, nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  vì vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai nghiên cứu, hoàn thiện đề tài khoa học cấp tỉnh và đang tiếp tục hoàn chỉnh để ban hành 5 chuẩn mực đạo đức và 22 tiêu chí đánh giá. Theo đó, trong thời gian tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh sẽ triển khai thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức cơ bản sau đây:
Một là, sống có lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hai là, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Ba là, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn đoàn kết, thân ái.
Bốn là, kiên quyết đấu tranh với những hành vi suy thoái về đạo đức; xây dựng lối sống, trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.
Năm là, tích cực trau dồi đạo đức nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm của người cán bộ, công chức, viên chức.
Đạo đức có vai trò rất lớn trong đời sống xã hội, trong đời sống của con người, đạo đức là vấn đề thường xuyên được đặt ra và giải quyết nhằm đảm bảo cho cá nhân và cộng đồng tồn tại, phát triển. Sống trong xã hội, người ta ai cũng phải suy nghĩ về những vấn đề đạo đức để tìm ra những con đường, cách thức và phương tiện hoạt động nhằm kết hợp lợi ích của mình với cộng đồng, từ đó bảo đảm cho sự tồn tại, phát triển của chính mình và cộng đồng. Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối các cơ quan tỉnh, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, phấn đấu “sớm đưa Phú Thọ ra khỏi tỉnh nghèo, tạo nền tảng đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp”.

Tác giả bài viết: Lê Trường Giang

Nguồn tin: Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây