Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ ba - 11/08/2015 22:17
Là Đảng bộ đặc thù, trực tiếp làm công tác tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 59 cơ sở, 3.677 đảng viên trong gần 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lãnh đạo 3 đoàn thể là Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn viên chức tỉnh.
Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014) nhận Giấy khen của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014) nhận Giấy khen của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, song các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt; làm tốt công tác tham mưu nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,  góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy đảng đã không ngừng đổi mới phương thức, làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của đảng viên với chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”  được triển khai thực hiện đạt yêu cầu; quá trình kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị; hàng năm duy trì tốt công tác kiểm tra thực hiện và khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  bằng nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù của Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành quy định về chuẩn mực và hệ thống tiêu chí xếp loại về đạo đức; các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh tiêu chí chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của cơ quan và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký làm theo với những việc làm cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Toàn Đảng bộ hiện có 99% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký làm theo; có 96% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xếp loại đạo đức tốt; 398 cá nhân và 70 tập thể tiêu biểu được khen thưởng, qua đó đã có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong công tác tuyên giáo, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, quy định về thi hành Điều lệ Đảng, Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ đảng viên, quần chúng tham gia học tập luôn đạt trên 95%;  kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, tình hình biên giới, biển, đảo. Thường xuyên tổ chức tốt sinh hoạt truyền thống, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về những vấn đề diễn ra trong nước, thế giới và khu vực; tăng cường đấu tranh với những luận điệu kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

5 năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã xây dựng quy chế làm việc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc. Các chi bộ đã duy trì đầy đủ, đúng quy trình nền nếp sinh hoạt theo định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 95% trở lên; nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt của chi bộ; không ít chi bộ tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ, đảng viên. Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện nền nếp, đảm bảo chất lượng, dân chủ, khách quan. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 919 đảng viên mới (vượt 53% so với chỉ tiêu Đại hội). Kết quả xếp loại đảng viên bình quân 5 năm có 14,4% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 81,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đã mở 23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.721 quần chúng ưu tú, 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 991 đảng viên mới, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 12 lớp hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị cho 1.164 cán bộ, mở 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.924 đồng chí cấp ủy viên, 7 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho 837 đảng viên, 14 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.612 cán bộ các đoàn thể. Các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên chú trọng công tác quản lý đảng viên, tiến hành kịp thời công tác phát thẻ đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng (trong 5 năm đã có 240 đảng viên được tặng, truy tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi đảng). Công tác giới thiệu đảng viên với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm chỉ đạo; cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, góp phần đảm bảo tình hình chính trị nội bộ luôn ổn định, không có điểm nóng. Hồ sơ cán bộ, đảng viên được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, việc quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập, tham quan nước ngoài, bố trí cán bộ trong các lĩnh vực công tác trọng yếu, theo đúng Quy định số 57-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với 200 lượt cơ sở, đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát đối với 519 lượt chi bộ trực thuộc. UBKT Đảng ủy Khối và cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng quy chế làm việc của UBKT và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng năm.

Đảng bộ cũng đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về công khai tài chính, quản lý sử dụng tài sản công, kê khai tài sản cá nhân, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hội nghị, tiếp khách. Tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan với cán bộ, đoàn viên, hội viên; chú trọng đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước đơn giản hoá các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể được quan tâm, có nhiều đổi mới trong chỉ đạo; đã tập trung nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Các chế độ, chính sách và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trang thiết bị làm việc, tiền lương, thu nhập… được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định, góp phần ổn định đời sống, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá được thực hiện có hiệu quả; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh. Các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, củng cố kiện toàn về tổ chức, cán bộ; duy trì phong trào phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới.

Có thể khẳng định rằng, năm năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành khen thưởng. Đảng bộ 3 lần được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, năm 2014 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, giữ gìn sự đoàn kết, tích cực đổi mới, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện 2 khâu đột phá là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá và đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan; phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Theo đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, xây dựng, củng cố và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới của các cấp, các ngành, đánh giá cán bộ công chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đề cao tính quyết đáp kịp thời, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với các phong trào thi đua, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn hoá tại các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện và phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, chất lượng. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chi bộ thực hiện đúng, đủ định kỳ, đảm bảo quy trình và nâng cao tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt; đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi cơ sở; làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, bảo đảm có hiệu lực, hiệu quả; đề cao vai trò cá nhân của từng cấp ủy; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khắc phục bệnh quan liêu, hành chính, gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí.   

Phát huy hơn nữa vai trò của các đoàn thể tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; làm tốt công tác tham mưu, nhằm huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo bước phát triển mới trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống...

Nguồn tin: Báo Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây