Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Thứ ba - 15/07/2014 20:23
Do sự phát triển và yêu cầu khách quan của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng viên trong các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; ngày 29/4/1954, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ (khoá III) đã quyết định thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, từ tổ chức tiền thân là Liên chi các cơ quan công sở. Trải qua 60 năm hoạt động, các thế hệ cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trên quê hương đất Tổ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng lẵng hoa chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong 60 năm qua
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng lẵng hoa chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong 60 năm qua

Trong những năm đầu thành lập, các chi, đảng bộ đã tập trung quán triệt đường lối, quan điểm, mục tiêu, phương hướng của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và một số tài liệu quan trọng đến cán bộ đảng viên. Các chi đảng bộ thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thúc đẩy cuộc kháng chiến thắng lợi.

Trong công tác quản lý cán bộ, công chức đã triển khai thực hiện 4 chế độ: Chế độ trách nhiệm; chế độ kỷ luật; chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ cơ sở. Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, gắn liền với các nhiệm kỳ đại hội của tỉnh, các cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị đều đã phát huy được vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.


Đ/c Lê Văn Lập - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu trong Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, từ đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng, lấy mục tiêu xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh làm trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xóa cơ sở yếu kém. Ban Thường vụ Đảng ủy đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở cụ thể hóa các Quy định của Ban Chấp hành, Ban Bí thư Trung ương để sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; thực hiện nghiêm túc định kỳ sinh hoạt và từng bước nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt từ 95% trở lên. Cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên; hầu hết đảng viên đã có mối quan hệ gắn bó với cấp ủy và nhân dân nơi cư trú và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Bình quân hàng năm, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 14,8%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 80,9%; có 86,7% chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra của Đảng bộ được thực hiện tốt qua mỗi kỳ đại hội. Thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng chế độ lãnh đạo có kiểm tra”, hầu hết Ủy ban kiểm tra (UBKT) của các đảng bộ cơ sở đã được kiện toàn. UBKT, cấp ủy các cơ sở Đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ kiểm tra những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm kỷ luật Đảng, tư cách đảng viên, kiểm tra tài chính và tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 79 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội”; Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII “Về xây dựng và chỉnh đốn Đảng”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua kiểm tra đã tăng cường sức chiến đấu cho các cơ sở đảng, củng cố các cơ sở yếu kém, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, làm trong sạch đội ngũ đảng viên.

Với truyền thống và thành tích trong 60 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành khen thưởng; trong đó, ba lần được Chính phủ tặng Bằng khen, tặng cờ. Năm 2003, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương; năm 2008 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2014 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Hàng trăm cán bộ, đảng viên trong Khối được tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để xứng đáng với những phần thưởng cao quý và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước; cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh với các nội dung, nhiệm vụ:

Một là, các cấp ủy Đảng phải thường xuyên nghiên cứu sâu sắc và cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với ban cán sự đảng, Đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Luôn bám sát các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh ở mỗi thời kỳ để nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới phong cách làm việc, chống lại các biểu hiện tiêu cực, cửa quyền, tham nhũng, thực hành cải cách hành chính, hết lòng phục vụ nhân dân. Tập trung chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội các cấp    đề ra.

Hai là, luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Cần đầu tư đổi mới phương thức giáo dục, thích hợp cho từng đối tượng đảng viên và quần chúng. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 101 của Ban chấp hành Trung ương. Tổ chức quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng một cách sâu sắc, nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, bản lĩnh cách mạng và nâng cao trình độ lý luận cho đảng viên để đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới. Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, chấp hành nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác quản lý đảng viên theo Quy định số 76 về đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Bốn là, các cấp ủy phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phải xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, của các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy. Các cấp ủy phải xây dựng chương trình kiểm tra hàng năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả những chương trình đã đặt ra. Tăng cường kiểm tra các tổ chức Đảng trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ Đảng của các chi, đảng bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng phải chú trọng đến nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, phát hiện kịp thời những vi phạm giúp cấp ủy xử lý kịp thời, chính xác, công minh theo quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Năm là, các cấp ủy phải làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng cơ quan văn hóa, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Cấp ủy phải định kỳ làm việc với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các đoàn thể để có chủ trương lãnh đạo các đoàn thể hoạt động thiết thực và hiệu quả. Quan tâm tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

60 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với những thành tích, kinh nghiệm và kết quả đáng trân trọng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, góp phần xây dựng quê hương đất Tổ Vua Hùng ngày càng giàu đẹp, ổn định và văn minh.

Tác giả bài viết: Lê Văn Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây