Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh kiểm tra thực hiện dân chủ tại huyện Phù Ninh và huyện Lâm Thao

Thứ hai - 03/11/2014 20:06
Ngày 3/11, đoàn kiểm tra Tiểu ban I - Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh đã thực hiện kiểm tra thực hiện dân chủ tại huyện Phù Ninh, Lâm Thao.
Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh,  Trưởng Tiểu ban I phát biểu tại buổi kiểm tra
Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Tiểu ban I phát biểu tại buổi kiểm tra

*Tại huyện Phù Ninh: Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Tiểu ban I làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện dân chủ tại thị trấn Phong Châu, xã Phù Ninh - huyện Phù Ninh. Cùng đi có lãnh đạo sở, ngành, đoàn thế của tỉnh.

Trong thời gian qua, xã Phù Ninh và thị trấn Phong Châu đã thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở thông qua những nội dung công khai để dân biết, giám sát và quyết định trực tiếp như: Niêm yết công khai các thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công khai 11 nội dung theo quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11. Việc thực hiện dân chủ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, thị trấn cũng được triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Cấp ủy các cấp, thủ trưởng các đơn vị, Ủy ban MTTQ xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể nhân dân đã có sự phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt do dân bầu được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo được niềm tin trong nhân dân. Công tác tiếp dân ở các cơ quan cấp huyện và xã được thực hiện nề nếp, ổn định, các đơn thư, phản ánh, khiếu nại, tố cáo được các cơ quan chức năng có thẩm quyền của huyện tiếp nhận, xác minh và giải quyết.

Việc thực hiện dân chủ ở khu dân cư cũng được thực hiện đúng quy định, 100% khu dân cư trên địa bàn xã Phù Ninh, thị trấn Phong Châu đã xây dựng được quy ước và được UBND huyện phê duyệt. Thông qua các cuộc họp ở khu dân cư, các thông tin được công khai ở nơi công cộng, nhân dân được tham gia và bàn bạc về mức đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, giám sát thực hiện các công trình giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, nhà văn hóa, bình xét hộ nghèo…

Tại thị trấn Phong Châu, thông qua các hình thức vận động, nhân dân đã tích cực tham gia các phong trào bằng các hành động thiết thực như: đóng góp được trên 42 triệu đồng cho quỹ “Ngày vì người nghèo”; 87 triệu ủng hộ biển đảo; xây mới và sửa chữa 2 ngôi nhà tạm. Năm 2013, 90% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Chất lượng đời sống của nhân dân được nâng lên với mức thu nhập bình quân 27 triệu đồng/người/năm 2013. Xã Phù Ninh cũng đã huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng; toàn xã có 14/14 khu dân cư có nhà văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%. Bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện dân chủ đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã Phù Ninh, thị trấn Phong Châu chưa được thường xuyên. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể còn hạn chế; công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chưa nhịp nhàng; hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hiệu quả chưa cao… Nguyên nhân công tác chỉ đạo của cấp ủy chưa sát sao; việc phân công đôn đốc còn chồng chéo; việc ban hành quy chế, nội quy, quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở còn chậm; việc đấu tranh tự phê bình và phê bình còn e dè, nể nang…

Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn cơ bản nhất trí với báo cáo của hai đơn vị tham gia giám sát và yêu cầu cơ sở cần làm rõ thêm một số nội dung sau: Thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và công tác giám sát phản biện xã hội…

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng tiểu ban I đã đánh giá cao kết quả mà xã Phù Ninh và thị trấn Phong Châu đạt được. Đồng chí mong rằng, các cấp, chính quyền và nhân dân xã Phù Ninh và thị trấn Phong Châu cần tiếp tục phát huy tốt dân chủ ở cơ sở để người dân phát huy được quyền và nghĩa vụ của mình. Làm tốt công tác của Ban Chỉ đạo về kiểm tra, đánh giá hằng năm để kịp thời khen thưởng đối với cá nhân làm tốt và phê bình cá nhân làm không tốt. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể với quần chúng nhân dân, tạo khối đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh nội lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, thị trấn, tạo tiền đề triển khai dân chủ trong thời gian tới.

*Tại huyện Lâm Thao: Đồng chí Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Tiểu ban I làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện dân chủ tại tại xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Tài chính…

Đồng chí Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Tiểu ban I phát biểu tại buổi kiểm tra

Thời gian qua, BCĐ thực hiện QCDC ở xã Tiên Kiên và thị trấn Hùng Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện dân chủ ở khu dân cư. MTTQ và các đoàn thể tích cực thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy được vai trò, nhiệm vụ trong các hoạt động của địa phương. Các nội dung, chương trình để dân biết, dân bàn, biểu quyết, quyết định, tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát ở các địa phương được triển khai thực hiện nghiêm túc thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc họp của xã, thị trấn, khu dân cư. Việc quyết toán thu chi ngân sách, sử dụng các loại quỹ, công tác đánh giá, bình xét hộ nghèo, cận nghèo hằng năm được các địa phương thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở các địa phương được giải quyết triệt để, không để tồn đọng, kéo dài… Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của các địa phương còn nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền và các hình thức tổ chức thực hiện dân chủ ở khu dân cư còn hạn chế; một bộ phận người dân chưa nêu cao ý thức trong thực hiện dân chủ; khó khăn trong công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo …

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Vi Trọng Lễ đánh giá cao vai trò của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của hai địa phương trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng việc thực hiện dân chủ ở khu dân cư; đưa việc thực hiện dân chủ ở mỗi địa phương trở thành nền nếp; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác phối hợp vận động, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; gắn việc kiểm điểm, bình xét hằng năm của mỗi tổ chức, cá nhân với nhiệm vụ thực hiện dân chủ; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng…

Nguồn tin: Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây